สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
Natan District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต