สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
Natan District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ