สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
Natan District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล