สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
Natan District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร