สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล
Natan District Public Health Office
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน